Διάγνωση & Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών

Το κέντρο μας προσφέρει έγκυρη αξιολόγηση χορηγώντας σταθμισμένα και τυποποιημένα τεστ που καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των μαθησιακών δυσκολιών. Το Αθηνά Τεστ είναι μία από τις διαγνωστικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε για να εντοπίσουμε με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Άλλα χρήσιμα εργαλεία ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών και προσωπικότητας του παιδιού που προσφέρουμε είναι: η Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ – IV, το Τεστ Αναγνωστικής Ικανότητας, το ΠΑΤΕΜ I, II, III και η ανάλυση παιδικού και εφηβικού ιχνογραφήματος.

 

Εφόσον τα αποτελέσματα ενός ασφαλούς και έγκυρου τεστ έδειξαν πως το παιδί αντιμετωπίζει κάποια μαθησιακή δυσκολία, πρέπει να ακολουθηθεί ένα ειδικό πρόγραμμα παρέμβασης που σκοπό του έχει να μειώσει σε ικανοποιητικό βαθμό το επίπεδο δυσκολίας του παιδιού.

 

Στη "Σχολική Πρόοδο" σχεδιάζονται προσεκτικά και εφαρμόζονται από ειδικούς παιδαγωγούς εξατομικευμένα προγράμματα μαθησιακής παρέμβασης. Πραγματοποιούνται συχνές επαναξιολογήσεις μετά το πέρας ολοκληρωμένων ενοτήτων μαθησιακής παρέμβασης, ώστε να γίνεται έλεγχος της προόδου του παιδιού που θα μας οδηγήσει στο επόμενο βήμα. Πολλές φορές φαίνεται χρήσιμη η συνεργασία και η επικοινωνία του κέντρου μας με το σχολείο ή με άλλους φορείς, με σκοπό να προσεγγίσουμε καλύτερα τη δεδομένη δυσκολία και να την αντιμετωπίσουμε διεξοδικότερα.

 

Είδη Μαθησιακών Δυσκολιών

 

► η δυσλεξία
► η δυσαριθμησία
► η δυσγραφία
► η δυσαναγνωσία
► η δυσορθογραφία
► η δυσπραξία
► η δυσκολία συγκέντρωσης και προσοχής (ΔΕΠ-Υ).

 

Η δυσλεξία συνήθως εκδηλώνεται κατά την επεξεργασία του γραπτού λόγου και συνοδεύεται από δυσκολία στην ανάγνωση και την ορθογραφία.

 

Η δυσαριθμησία έγκειται στη δυσκολία του παιδιού στην εκμάθηση των μαθηματικών όρων και δεξιοτήτων.

 

Η δυσγραφία αποτελεί μια νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στη γραφή. Παρατηρούνται γράμματα με λάθος μέγεθος ή κατεύθυνση και αρκετά ορθογραφικά λάθη.

 

Η δυσαναγνωσία είναι μία δυσκολία, τα αίτια της οποία ποικίλλουν. Έχει να κάνει με δυσκολία στην καταγραφή και επεξεργασία αυτού που βλέπει το άτομο τη στιγμή της ανάγνωσης.

 

Η δυσορθογραφία ανήκει στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και περιλαμβάνει δυσκολία της γραφής των λέξεων, των προτάσεων και της σύνταξης ολόκληρων παραγράφων.

 

Η δυσπραξία αφορά άτομα με ειδική διαταραχή στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων τους. Συνήθως δυσκολεύονται να σχεδιάσουν και να ολοκληρώσουν μία πράξη.

 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) εκδηλώνεται με την έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης του ατόμου, με παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα. Είναι συχνότερη στα αγόρια.

 

 

 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα μαθησιακών δυσκολιών:

1.Προσανατολισμός γραμμάτων (ρ-9, ε-3 δ-2)

2.Αντιστροφή αρχικού φωνήεντος (αλ - Λα)

3.Αντιστροφές μέσα στη συλλαβή ή σε συνεχόμενα σύμφωνα (τρία - τίρα).

4.Παράλειψη γραμμάτων ή συλλαβών (Πάρνηθα - Πάρνθα)

5.Πρόσθεση γραμμάτων ή συλλαβών (ποτάμι - ποτατάμι)

6.Σύνδεση των λέξεων (της γιαγιάς του - της γιαγιάστου).

7.Απλοποίηση συμπλέγματος (βάφτισα - βάφισα).

8.Αφομοίωση (παγώνω - παγώγω).

9.Επένθεση (κλαίω - καλαίω).

10.Παραποίηση φωνηέντων (δεκαπέντε - δεκαπέντα).

11.Λάθη χρήσης - ιστορική ορθογραφία (λυπάμαι – λιπάμαι, ωραίος - ορέος)

12.Διαφορετικά γράμματα ενός ίδιου ήχου (ευχαριστώ – εφχαριστώ)

 

© 2016 -2022 Σχολική Πρόδοος All Rights Reserved